موبایل GSM 2009

gsm2009.com
آذربایجان غربی، ارومیه
spinner