لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

لیست قیمت اتصالات پنوماتیک

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

درب بند بطری دستی پنوماتیک ( بادی )

2890000در کالاصنعت

سوپاپ 1/8 پنوماتیک

25000در صبا تولید

فلو کنترل سرجکی پنوماتیک 8/13 mm

55000در کالاصنعت

فلو کنترل سرجکی پنوماتیک 4/4 mm

54000در کالاصنعت

فلو اگزوز 1/8 پنوماتیک

33220در صبا تولید

اگزوز تخت 1/2 پنوماتیک

23190در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/8 به 4 پنوماتیک

15940در صبا تولید

سه راهی 6 پنوماتیک

11840در صبا تولید

واسطه 16 پنوماتیک

46370در صبا تولید

رابط مستقیم متغیر 6-10 پنوماتیک

17390در صبا تولید

سوپاپ 1/4 پنوماتیک

26000در صبا تولید

رابط مستقیم متغیر 8-12 پنوماتیک

14490در صبا تولید

اتصال زانویی 1/2 به 10 پنوماتیک

34780در صبا تولید

رابط مستقیم متغیر 4-6 پنوماتیک

8700در صبا تولید

واسطه 4 پنوماتیک

6770در صبا تولید

فیتینگ پنوماتیک 8/13 mm

11000در کالاصنعت

سه راهی 4 پنوماتیک

11600در صبا تولید

سه راهی پنوماتیک 6mm

12000در کالاصنعت

اگزوز تخت 3/8 پنوماتیک

16670در صبا تولید

اتصال زانویی 1/8 به 8 پنوماتیک

13290در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/2 به 12 پنوماتیک

27540در صبا تولید

اگزوز کله قندی 1/4 پنوماتیک

14490در صبا تولید

سوپاپ 3/8 پنوماتیک

32500در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/4 به 10 پنوماتیک

18120در صبا تولید

اتصال زانویی 3/8 به 8 پنوماتیک

21380در صبا تولید

اتصال مستقیم 3/8 به 6 پنوماتیک

15940در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/4 به 8 پنوماتیک

21740در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/4 به 10 پنوماتیک

26090در صبا تولید

اتصال زانویی 1/4 به 4 پنوماتیک

13290در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/8 به 10 پنوماتیک

26090در صبا تولید

اتصال مستقیم 3/8 به 8 پنوماتیک

13200در صبا تولید

واسطه 12 پنوماتیک

13290در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/4 به 6 پنوماتیک

9790در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/2 به 12 پنوماتیک

42750در صبا تولید

سه راهی پنوماتیک 8mm

12000در کالاصنعت

سه راهی Y وسط دنده 1/2 به 6 پنوماتیک

36230در صبا تولید

سوپاپ 1/2 پنوماتیک

39000در صبا تولید

شیلنگ پنوماتیک 8*12

24760در صبا تولید

فیتینگ پنوماتیک mm4/13

9800در کالاصنعت

اتصال زانویی 1/4 به 12 پنوماتیک

33330در صبا تولید

اتصال زانویی 1/8 به 6 پنوماتیک

13290در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 1/8 به 10 پنوماتیک

31880در صبا تولید

فلو کنترل سرجکی پنوماتیک 6/13 mm

53000در کالاصنعت

سه راهی 12 (Y) پنوماتیک

19570در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 1/8 به 8 پنوماتیک

21740در صبا تولید

شیلنگ پنوماتیک 5*8

12450در صبا تولید

سه راهی پنوماتیک 4mm

11000در کالاصنعت

اتصال مستقیم 1/8 به 6 پنوماتیک

8830در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 3/8 به 6 پنوماتیک

26810در صبا تولید

سه راهی 10 (Y) پنوماتیک

15940در صبا تولید

فلو اگزوز 1/4 پنوماتیک

40460در صبا تولید

شیلنگ پنوماتیک 2/5*4

4240در صبا تولید

واسطه 6 پنوماتیک

7380در صبا تولید

اگزوز کله قندی 3/8 پنوماتیک

22350در صبا تولید

فیتینگ پنوماتیک 4/4 mm

10000در کالاصنعت

اتصال زانویی 1/2 به 6 پنوماتیک

30430در صبا تولید

فلو اگزوز 3/8 پنوماتیک

52000در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 1/4 به 10 پنوماتیک

31880در صبا تولید

سه راهی 6 (Y) پنوماتیک

12320در صبا تولید

سه راهی 8 (Y) پنوماتیک

12560در صبا تولید

اگزوز کله قندی 1/2 پنوماتیک

28390در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/4 به 8 پنوماتیک

9790در صبا تولید

سه راهی 10 پنوماتیک

13900در صبا تولید

اتصال زانویی 1/8 به 10 پنوماتیک

23910در صبا تولید

شیلنگ پنوماتیک 6/5*10

18840در صبا تولید

سه راهی 12 پنوماتیک

18840در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 3/8 به 8 پنوماتیک

25360در صبا تولید

رابط مستقیم متغیر 10-12 پنوماتیک

14490در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/8 به 12 پنوماتیک

21020در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 1/4 به 8 پنوماتیک

21740در صبا تولید

رابط مستقیم متغیر 6-8 پنوماتیک

17390در صبا تولید

فلو اگزوز 1/2 پنوماتیک

69440در صبا تولید

اگزوز کله قندی 1/8 پنوماتیک

7970در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/4 به 6 پنوماتیک

20290در صبا تولید

اگزوز تخت 1/8 پنوماتیک

7250در صبا تولید

فیتینگ پنوماتیک 6/13 mm

11000در کالاصنعت

رابط مستقیم متغیر 4-8 پنوماتیک

17390در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 1/8 به 6 پنوماتیک

18120در صبا تولید

سه راهی 8 پنوماتیک

11960در صبا تولید

فلو کنترل سرجکی پنوماتیک 10/13 mm

55000در کالاصنعت

سه راهی Y وسط دنده 1/2 به 10 پنوماتیک

36230در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/2 به 6 پنوماتیک

34060در صبا تولید

شیلنگ پنوماتیک 4*6

7080در صبا تولید

اتصال زانویی 3/8 به 6 پنوماتیک

19550در صبا تولید

اتصال مستقیم 3/8 به 12 پنوماتیک

17400در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 3/8 به 6 پنوماتیک

26810در صبا تولید

اتصال زانویی 1/8 به 4 پنوماتیک

12690در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 1/8 به 6 پنوماتیک

18840در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/8 به 8 پنوماتیک

9790در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/2 به 8 پنوماتیک

27540در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/4 به 12 پنوماتیک

21020در صبا تولید

اتصال زانویی 1/4 به 6 پنوماتیک

13290در صبا تولید

واسطه 10 پنوماتیک

10870در صبا تولید

سه راهی وسط دنده 3/8 به 4 پنوماتیک

25360در صبا تولید

اتصال مستقیم 1/8 به 4 پنوماتیک

8830در صبا تولید

اتصال زانویی 1/8 به 12 پنوماتیک

33330در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 1/4 به 12 پنوماتیک

39130در صبا تولید

اتصال زانویی 1/2 به 8 پنوماتیک

33330در صبا تولید

سه راهی Y وسط دنده 1/8 به 4 پنوماتیک

18120در صبا تولید

واسطه 14 پنوماتیک

28450در صبا تولید