لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

لیست قیمت اتصالات برنجی

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

سه راهی 10 شلنگ خور

9450در صبا تولید

بوش 5

510در صبا تولید

کوپلینگ مادگی شلنگ خور 10

21740در صبا تولید

تبدیل 3/4 به 1/2 برنجی

12500در صبا تولید

تبدیل 15 آلمانی به 3/8

11450در صبا تولید

بوش 6

420در صبا تولید

درپوش تو دنده 10 پرچی

6620در صبا تولید

شلنگی 3/4 به 1 اینچ

29400در صبا تولید

رابط 12 شلنگ خور

6410در صبا تولید

مهره و دنباله 3/4 به 10

28880در صبا تولید

تبدیل 1/2 به 8 آلمانی

8720در صبا تولید

مهره 3/8 برنجی

6300در صبا تولید

سه راهی 1 اینچ شلنگ خور

90300در صبا تولید

مغزی 1/2 به 16 بوشی

14070در صبا تولید

بوش 18

5250در صبا تولید

شیر ربع گرد 3/8

27570در صبا تولید

مهره و دنباله 1/2 به 12

14120در صبا تولید

مهره کله قندی 10 پرچی

4310در صبا تولید

شلنگی 1/2 به 6 برنجی

11550در صبا تولید

بوشن تبدیلی 1/2 به 1/4

13130در صبا تولید

کوپلینگ مادگی مهره ای 10

21740در صبا تولید

مغزی 1/4 به 12 بوشی کامل

18060در صبا تولید

فیتینگ 1/2

18750در صبا تولید

شلنگی تو دنده 1/2 به 19

16170در صبا تولید

سه راهی 8 شلنگ خور

9660در صبا تولید

سه راهی 6 بوشی

13130در صبا تولید

مغزی 3/8 به 10 بوشی کامل

13760در صبا تولید

مهره و دنباله و سری ثابت 8 آلمانی به 8 سمپاش

13130در صبا تولید

شلنگی 1/8 به 6 برنجی

3470در صبا تولید

زانو 1/4 به 8 بوشی

15750در صبا تولید

واسطه 10 بوشی

5570در صبا تولید

مغزی 3/8 به 10 پرچی

9870در صبا تولید

سوپاپ 15 آلمانی تخليه ته تانک

27570در صبا تولید

مهره کله قندی 16 بوشی

11590در صبا تولید

پشت آمپری 1/4 به 8 آلمانی

7880در صبا تولید

کوپلینگ مادگی شلنگ خور 8

18840در صبا تولید

شلنگی تو دنده 1/8 به 6

4200در صبا تولید

واسطه 8 بوشی

5460در صبا تولید

رابط 8 شلنگ خور

4200در صبا تولید

درپوش تو دنده 1/2

11340در صبا تولید

کوپلینگ نری داخل دنده 1/2

12020در صبا تولید

پروانه برنجی پمپ پنتاکس 55 متری

79000در پایالند

درپوش 1/4 برنجی

3150در صبا تولید

مغزی 1/8 به 6 پرچی

4940در صبا تولید

شلنگی تو دنده 1/4 به 8

7880در صبا تولید

بوشن تبدیلی 1/4 به 1/8

7350در صبا تولید

مغزی 3/8 به 8 بوشی کامل

12290در صبا تولید

مهره 1 اینچ برنجی

22200در صبا تولید

پشت آمپری 3/4 به 1/2

26990در صبا تولید

مغزی 3/8 به 10 بوشی

8510در صبا تولید

کوپلینگ نری مهره ای 12

10980در صبا تولید

بوشن 3/4 برنجی

26780در صبا تولید

واسطه شلنگ خور مهره ای 8

11020در صبا تولید

شلنگی تو دنده 1/2 به 10

13760در صبا تولید

پشت آمپری 1/4 به 10 پرچی

8510در صبا تولید

کوپلینگ نری رو دنده 1/4

5800در صبا تولید

کوپلینگ مادگی رو دنده 3/8

21740در صبا تولید

درپوش 1/8 برنجی

1890در صبا تولید

پشت آمپری 1/8 به 6 پرچی

4410در صبا تولید

صافی برنجی " 3/4 PN16 چینی COMFORT ورودی رزوه تو خروجی رزوه رو

68650در پایالند

سه راهی 14 شلنگ خور

21000در صبا تولید

واسطه 10 بوشی كامل

16800در صبا تولید

مهره و دنباله 10 پرچی به 10 خروسکی

10710در صبا تولید

اتصال مستقیم مهره ای 1/8 به 8

7180در صبا تولید

پشت آمپری 1/2 به 1/4

13130در صبا تولید

شیر 1/2 غیر گازی

40250در صبا تولید

مهره و دنباله 1/2 به 14

14670در صبا تولید

اتصال مستقیم مهره ای 1/2 به 8

13180در صبا تولید

اتصال مستقیم مهره ای 1/4 به 8

8940در صبا تولید

زانو 3/8 به 10 پرچی

14230در صبا تولید

شلنگی تو دنده 1/4 به 10

7880در صبا تولید

بوش 8

630در صبا تولید

بوشن 1/4 برنجی

6720در صبا تولید

واسطه 16 بوشی

12180در صبا تولید

سه راهی 1/2 ( داخل رزوه )

55200در صبا تولید

مهره 1/4 برنجی

4600در صبا تولید

بوشن تبدیلی 1/4 به 6 پرچی

8190در صبا تولید

بوش 4

530در صبا تولید

مهره برنجی سوراخ دار

40000در هانیول

مغزی 1/4 به 12 بوشی

8610در صبا تولید

مغزی 1/8 به 6 بوشی کامل

8300در صبا تولید

بوش 14

2100در صبا تولید

مهره کله قندی 10 بوشی

4480در صبا تولید

اتصال مستقیم مهره ای 1/2 به 6

12790در صبا تولید

نافی 6

630در صبا تولید

اتصال زانویی مهره ای 1/8 به 8

21290در صبا تولید

مغزی 1/8 به 10 بوشی

5460در صبا تولید

مغزی 1/8 به 1/8 برنجی

3360در صبا تولید

مهره 4 بوشی

2200در صبا تولید

اتصال مستقیم مهره ای 1/4 به 10

11470در صبا تولید

مهره و دنباله 3/4 به 14 (پکیج )

16800در صبا تولید

اتصال زانویی مهره ای 1/8 به 6

20950در صبا تولید

اتصالات برنجی - مغزی " 1/8 کونیک دار(به سمت داخل) فابریک اهنی

14400در پایالند

مغزی 3/8 به 1/4 برنجی

8720در صبا تولید

پایه نازل یکطرفه 5MM (مه پاش ) برنجی دنده ای

8650در پایالند

شیر بین راهی 1/4

17330در صبا تولید

اتصال مستقیم مهره ای 1/8 به 6

6840در صبا تولید

شلنگی تو دنده 3/4 به 10

17850در صبا تولید

واسطه 4 بوشی كامل

9240در صبا تولید

کوپلینگ نری شلنگ خور 10

8100در صبا تولید