لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

لیست قیمت تجهیزات جانبی ترانسفورماتور

قیمت (تومان)فروشنده‌ها

شیگل

-در مهام پاور

تیر سیمانی14/400

-در مهام پاور

تیر سیمانی9/200

-در مهام پاور

تیر سیمانی12/200

-در مهام پاور

بازو مهار پیاده رو

-در مهام پاور

تراورس8/240

-در مهام پاور

تیر سیمانی12/400

-در مهام پاور

سکو یکطرفه ترانس160

-در مهام پاور

تیر سیمانی9/400

-در مهام پاور

سکو ترانس نمره12/315

-در مهام پاور

صفحه مهار

-در مهام پاور

سکو کات اوت8،240

-در مهام پاور

تراورس8/120

-در مهام پاور

جلوبر خود نگهدار90cm

-در مهام پاور

میل مهار

-در مهام پاور

سکو کات اوت

-در مهام پاور

سکو سرکابل

-در مهام پاور

چشمی مهار18/300

-در مهام پاور

سکو یکطرفه ترانس25-200 و سکو کات اوت

-در مهام پاور

کنسول90 درجه پرچمی

-در مهام پاور

اتریه و پین و اشپیل

-در مهام پاور

سکو یکطرفه تکفاز

-در مهام پاور

سکو یکطرفه ترانس25- 200 طرح استان

-در مهام پاور

سکو یکطرفه تکفاز و سکو کات اوت

-در مهام پاور

چشمی مهار18/400

-در مهام پاور

چشمی مهار18/350

-در مهام پاور

240سکو یکطرفه ترانس160 و سکو کات اوت

-در مهام پاور

سکو یکطرفه ترانس25-200 طرح مشهد

-در مهام پاور

سکو ترانس نمره 10

-در مهام پاور

سکو یکطرفه ترانس طرح استان

-در مهام پاور

تراورس8/200

-در مهام پاور

چشمی مهار 18/450

-در مهام پاور

تراورس8/150

-در مهام پاور

سکو ترانس نمره12/200

-در مهام پاور

سکو ترانس نمره14

-در مهام پاور