لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

لیست قیمت تجهیزات جانبی ترانسفورماتور

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
تیر سیمانی12/4003850000در مهام پاور
تیر سیمانی12/2002600000در مهام پاور
تیر سیمانی9/2001900000در مهام پاور
تیر سیمانی14/4005250000در مهام پاور
چشمی مهار18/40054000در مهام پاور
شیگل18000در مهام پاور
تراورس8/120247000در مهام پاور
تراورس8/240488000در مهام پاور
سکو کات اوت533000در مهام پاور
تیر سیمانی9/4002780000در مهام پاور
سکو ترانس نمره12/3151516000در مهام پاور
سکو یکطرفه ترانس1601184000در مهام پاور
چشمی مهار18/35050000در مهام پاور
کنسول90 درجه پرچمی88000در مهام پاور
چشمی مهار18/30047000در مهام پاور
240سکو یکطرفه ترانس160 و سکو کات اوت2086000در مهام پاور
خاموت نبشی5/5047000در مهام پاور
تراورس8/150309000در مهام پاور
سکو یکطرفه تکفاز و سکو کات اوت1678000در مهام پاور
اتریه و پین و اشپیل24000در مهام پاور
خاموت نبشی5/3029000در مهام پاور
بازو مهار پیاده رو323000در مهام پاور
صفحه مهار325000در مهام پاور
سکو کات اوت8،240943000در مهام پاور
سکو ترانس نمره12/2001449000در مهام پاور
جلوبر خود نگهدار90cm184000در مهام پاور
سکو ترانس نمره141956000در مهام پاور
سکو یکطرفه ترانس25-2001580000در مهام پاور
سکو یکطرفه تکفاز1168000در مهام پاور
سکو سرکابل322000در مهام پاور
خاموت نبشی5/6056000در مهام پاور
سکو یکطرفه ترانس25-200 و سکو کات اوت2090000در مهام پاور
سکو یکطرفه ترانس1773000در مهام پاور
تراورس8/200409000در مهام پاور
سکو ترانس نمره 101320000در مهام پاور
چشمی مهار 18/45057000در مهام پاور
خاموت نبشی5/4038000در مهام پاور
میل مهار138000در مهام پاور