لیست قیمت سایر کالاها
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

لیست قیمت ترانسفورماتور

قیمت (تومان)فروشنده‌ها
ترانس HVT (های ولتاژ) ۴۰۰۰v350000در ابرار الکتریک
ترانسفورماتور 50KVA روغنی 20KV44029440در مهام پاور
ترانس HVT (های ولتاژ) ۲۵۰۰v330000در ابرار الکتریک
ترانسفورماتور 500KVA روغنی 33KV294419420در مهام پاور
ترانسفورماتور 100KVA روغنی 20KV69127200در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۲۵kVA ردیف ولتاژ ۳۳kV36924870در مهام پاور
ترانسفورماتور 1600KVA روغنی 33KV759719130در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVA روغنی 20KV28281800در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۱۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV22981056در مهام پاور
ترانسفورماتور 10KVA روغنی تکفاز 20KV20902560در مهام پاور
ترانسفورماتور 1250KVA روغنی 20KV454225250در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۴۰۰KVA ردیف ۲۰kV180599900در مهام پاور
ترانسفورماتور 75KVA روغنی 20KV57801300در مهام پاور
ترانسفورماتور 400KVA روغنی 33KV223749790در مهام پاور
ترانسSAEGHA 900v370000در ابرار الکتریک
ترانسفورماتور125KVAنرمال 33KV95329060در مهام پاور
ترانسفورماتور 2000KVAروغنی33KV878030304در مهام پاور
ترانسفورماتور 630KVA خشک رزینی 20KV326794940در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۲۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV187063680در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۸۰۰kVA ردیف ۲۰kV351436220در مهام پاور
ترانسفورماتور 200KVA روغنی 20KV113005630در مهام پاور
ترانسفورماتور تک فاز ، 0.063 کیلووات 220/380 ولت،Single-phase transformer220000در قلب تبریز
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۵۰kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV36918050در مهام پاور
ترانسفورماتور1250KVAنرمال33KV417126620در مهام پاور
ترانس الکترونیکی صاعقه مدل ۱۰w60000در ابرار الکتریک
ترانسفورماتور 25KVAنرمال 33KV35949600در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۵۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV252719230در مهام پاور
ترانسفورماتور 200KVA روغنی 33KV145232930در مهام پاور
ترانسفورماتور 50KVA نرمال 11KV43403040در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۱۰۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV453630810در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVA روغنی تکفاز 20KV24960480در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۱۶۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV637597340در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع خشک رزینی سه فاز ۳۱۵KVA نرمال ردیف ۲۰KV215862430در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA روغنی 20KV127563940در مهام پاور
ترانسفورماتور 2000KVA روغنی 20KV655080290در مهام پاور
ترانسفورماتور1250KVAهرمتیک20KV515381400در مهام پاور
ترانسفورماتور 50KVA روغنی 33KV62539390در مهام پاور
ترانسفورماتور 160KVA روغنی 20KV101050270در مهام پاور
ترانسفورماتور 800KVA روغنی 33KV420729890در مهام پاور
ترانسفورماتور خشک رزینی سه فاز ۲۰۰۰KVA نرمال ردیف ۲۰KV769584770در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی تکفاز ۷۵kVA ردیف ولتاژ ۲۰kV42575810در مهام پاور
ترانسفورماتور2000KVAهرمتیک33KV891899300در مهام پاور
ترانسفورماتور50KVAهرمتیک20KV52956500در مهام پاور
ترانسفورماتور 125KVA نرمال 11KV87605376در مهام پاور
ترانسفورماتور 1000KVA نرمال 11KV338220190در مهام پاور
ترانسفورماتور 800KVA نرمال 11KV289064540در مهام پاور
ترانسفورماتور 1000KVA روغنی 20KV405009410در مهام پاور
ترانسفورماتور 315KVA نرمال 11KV131447620در مهام پاور
ترانسفورماتور 315KVA روغنی 33KV180069500در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVA نرمال 11KV29634050در مهام پاور
ترانسفورماتور 1600KVA روغنی 20KV558746980در مهام پاور
ترانسفورماتور 100KVA نرمال 11KV65371390در مهام پاور
ترانسفورماتور 1250KVA نرمال 11KV407361310در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVAنرمال33KV127303590در مهام پاور
ترانسفورماتور 315KVA روغنی 20KV156427390در مهام پاور
ترانسفورماتور 100KVA روغنی 33KV92927904در مهام پاور
ترانسفورماتور200KVAنرمال33KV118336900در مهام پاور
ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز کم تلفات ۵۰۰kVA ردیف ۲۰kV250433570در مهام پاور
ترانسفورماتور 160KVAروغنی125270010در مهام پاور
ترانسفورماتور 400KVA خشک رزینی 20KV225496420در مهام پاور
ترانسفورماتور 630KVA نرمال 11KV236291136در مهام پاور
ترانسفورماتور 75KVA نرمال 11KV57056930در مهام پاور
ترانسفورماتور 630KVA روغنی 20KV301233600در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA روغنی 33KV155288450در مهام پاور
ترانسفورماتور 200KVA نرمال 11KV102599230در مهام پاور
ترانسفورماتور 125KVA روغنی 33KV114138910در مهام پاور
ترانسفورماتور 2500KVA خشک رزینی 20KV898368960در مهام پاور
ترانسفورماتور 125KVA روغنی 20KV90627840در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA خشک رزینی 20KV195184510در مهام پاور
ترانسفورماتور 160KVA نرمال 11KV90556900در مهام پاور
ترانسفورماتور250KVAهرمتیک33KV163213000در مهام پاور
ترانسفورماتور315KVAهرمتیک20KV156167800در مهام پاور
ترانسفورماتور 1250KVA خشک رزینی 20KV528569090در مهام پاور
ترانسفورماتور 25KVA روغنی 33KV41613000در مهام پاور
ترانسفورماتور 500KVA نرمال 11KV190272960در مهام پاور
ترانسفورماتور 1600KVA نرمال 11KV505780130در مهام پاور
ترانسفورماتور630KVAنرمال33KV244517470در مهام پاور
ترانسفورماتور200KVAهرمتیک20KV124923260در مهام پاور
ترانسفورماتور315KVAنرمال33KV140659680در مهام پاور
ترانسفورماتور75KVAهرمتیک20KV71470700در مهام پاور
ترانسفورماتور 250KVA نرمال 11KV111572260در مهام پاور
ترانسفورماتور75KVAروغنی33KV82849820در مهام پاور
ترانسفورماتور1000KVAنرمال33KV360199000در مهام پاور
ترانسفورماتور 100KVAنرمال 33KV75419810در مهام پاور
ترانسفورماتور 800KVA خشک رزینی 20KV389626180در مهام پاور
ترانسفورماتور2000KVAنرمال33KV639418850در مهام پاور
ترانسفورماتور 1250KVA روغنی 33KV565612900در مهام پاور
ترانسفورماتور50KVAنرمال 33KV55714750در مهام پاور
ترانسفورماتور315KVAهرمتیک33KV190209000در مهام پاور
ترانسفورماتور400KVAهرمتیک20KV182247500در مهام پاور
ترانسفورماتور 400KVA نرمال 11KV153857660در مهام پاور
ترانسفورماتور 400KVAنرمال33KV162679200در مهام پاور
ترانسفورماتور500KVAهرمتیک20KV277373200در مهام پاور
ترانسفورماتور25KVAهرمتیک20KV36026700در مهام پاور
ترانسفورماتور400KVAهرمتیک33KV233971100در مهام پاور
ترانسفورماتور75KVAهرمتیک20KV70425800در مهام پاور
ترانسفورماتور250KVAهرمتیک20KV134267600در مهام پاور
ترانسفورماتور250KVAهرمتیک20KV145226800در مهام پاور
ترانسفورماتور400KVAهرمتیک20KV204687400در مهام پاور
ترانسفورماتور500KVAهرمتیک20KV223984600در مهام پاور